گروه سرود پيشتازان دبستان شهيدراجي

0 نظر

گروه سرود دانش آموزان طرح پيشتازان دبستان شهيدراجي خود رابراي شركت در مسابقه سرود بين مدارس آماده نمودند و براي آمادگي هر چه بيشتر تمرين نمودند.

1168 بازدید