سفره سلامت در دبستان شهيدراجي

0 نظر

دانش آموزان دبستان شهيدراجي با آوردن غذا با خود از منزل به خوردن آن در دبستان مي پردازند. نوش جان بچه هاي خوب

778 بازدید