روزدرختكاري در دبستان شهيدراجي

0 نظر

درمورخ 15/12/90 مصادف با روز درختكاري در دبستان شهيدراجي دانش آموزان به كاشتن نهال پرداختند و از اين كار لذت بردند

و حتي دانش آموزان تشويق شدند كه در خانه و منزل خود در صورت امكان نيز اين كار را انجام دهند.

776 بازدید