دبستان پسرانه شهيد راجي دزفول http://ragi-school.tarlog.com/category/1/ fa آمادگي دانش آموزان دبستان شهيدراجي براي ورود به كلاس ششم http://ragi-school.tarlog.com/post/66/ <div style="font-size:small;direction:rtl;font-family:tahoma;"><P><STRONG><FONT face=Arial size=2>دانش آموزان كلاس پنجم دبستان شهيدراجي براي ورود به كلاس ششم اعلام آمادگي نمودند.</FONT></STRONG></P> </div> <P align=center><IMG style="WIDTH: 477px; HEIGHT: 250px" height=250 src="http://up98.org/upload/server1/02/i/c3xh7pbca6s2rxluadg.jpg" width=485></P> Wed, 18 Apr 2012 05:15:41 UTC http://ragi-school.tarlog.com/comments/66/ بازديد كارشناسان استاني از نمايشگاه خلاقيت دبستان شهيدراجي http://ragi-school.tarlog.com/post/65/ <div style="font-size:small;direction:rtl;font-family:tahoma;"><P><FONT face=Arial size=2><STRONG>امروز سه شنبه 22/1/91 كارشناسان اداره كل از نمايشگاه خلاقيت دبستان شهيدراجي بازديد نمودند و بسيار خرسند از لحاظ آموزشي شدند.</STRONG></FONT></P> </div> <P align=center><FONT face=Arial size=2><STRONG><IMG style="WIDTH: 331px; HEIGHT: 173px" height=173 src="http://up98.org/upload/server1/02/h/4gust6jdnqa2l50zbb02.jpg" width=335></STRONG></FONT></P> Wed, 11 Apr 2012 13:25:32 UTC http://ragi-school.tarlog.com/comments/65/ بازديد دانش آموزان دبستان شهيدراجي از موزه حمام كرناسيان و موزه آب و آقا رودبند http://ragi-school.tarlog.com/post/63/ <div style="font-size:small;direction:rtl;font-family:tahoma;"><P><FONT face=Arial size=2><STRONG>روز پنج شنبه 17/1/91 دانش آموزان كلاس سوم دبستان شهيدراجي به همراه آموزگار خود و معاون پرورشي از موزه آب و موزه تاريخي حمام كرناسيان&nbsp; نيز مقبره متبركه امام زاده رودبند بازديد نموده و كلي لذت بردند و چيزهاي بسيار خوبي از تاريخ ياد گرفتند .</STRONG></FONT></P> </div> <DIV><FONT face=Arial size=2><STRONG></STRONG></FONT></DIV> <DIV><FONT face=Arial size=2><STRONG></STRONG></FONT></DIV> <P><FONT face=Arial size=2><STRONG><IMG height=251 src="http://up98.org/upload/server1/02/h/g8a211twmowys9ui5vxo.jpg" width=489></STRONG></FONT></P> <P><IMG height=271 src="http://up98.org/upload/server1/02/h/vtvhzdqxuoaxuyuzw8oq.jpg" width=450></P> <P><IMG height=292 src="http://up98.org/upload/server1/02/h/dgmkmwx4ordx3f4e3gc9.jpg" width=408></P> <P>&nbsp;</P> Sat, 07 Apr 2012 12:53:11 UTC http://ragi-school.tarlog.com/comments/63/ تدريس درس كارگر اجتماعي پايه سوم در دبستان شهيدراجي http://ragi-school.tarlog.com/post/61/ <div style="font-size:small;direction:rtl;font-family:tahoma;"><P><STRONG><FONT face=Arial size=2>امروز 23/12/90 آموزگاركلاس سوم درس كارگر اجتماعي را بصورت متفاوتي تدريس نمود </FONT></STRONG><STRONG><FONT face=Arial size=2>و دانش آموزان بصورت عيني با نقش كارگر در جامعه آشنا شدند.</FONT></STRONG></P> </div> <P align=center><IMG height=201 src="http://img4up.com/up2/16700828933835213128.jpg" width=491></P> Tue, 13 Mar 2012 13:15:41 UTC http://ragi-school.tarlog.com/comments/61/ سفال گري دانش آموزان در دبستان شهيدراجي http://ragi-school.tarlog.com/post/60/ <div style="font-size:small;direction:rtl;font-family:tahoma;"><P><FONT face=Arial size=2><STRONG>امروز 17/12/90 دانش آموزان كلاس اول به انجام سفال گري با گل رس پرداختند و در واقع گل بازي كردندو از اين كار بسيار لذت بردند. ( درس خاك و ساختن وسايل با آن در علوم كلاس اول )</STRONG></FONT></P> </div> <P align=center><IMG style="WIDTH: 356px; HEIGHT: 220px" height=220 src="http://img4up.com/up2/29729904654674052710.jpg" width=509></P> Wed, 07 Mar 2012 08:32:18 UTC http://ragi-school.tarlog.com/comments/60/ جشن نظام آموزشي 3+3+6 در دبستان شهيدراجي http://ragi-school.tarlog.com/post/58/ <div style="font-size:small;direction:rtl;font-family:tahoma;"><P><STRONG><FONT face=Arial size=2>امروز دوشنبه مورخ 15/12/90 جشن آغاز نظام آموزشي 3+3+6 در دبستان شهيدراجي با حضور كارشناس مسئول و كارشناسان&nbsp;آموزش ابتدايي&nbsp;به حضور و شركت آموزگاران و پرسنل اين آموزشگاه با همياري دانش آموزان پيشتاز دبستان برگزار گرديد. و دانش آموزان با نظام آموزشي 3+3+6 آشنا شده و بصورت نمادين نعدادي از دانش آموزان با لباس هاي متفاوت وارد كلاس ششم شدند.</FONT></STRONG></P> </div> <DIV></DIV> <DIV></DIV> <P align=center><IMG style="WIDTH: 379px; HEIGHT: 246px" height=246 src="http://img4up.com/up2/67286873327449093965.jpg" width=549></P> <P>&nbsp;</P> <P align=center><IMG style="WIDTH: 388px; HEIGHT: 253px" height=253 src="http://img4up.com/up2/82038917362291223977.jpg" width=463></P> <P align=center><IMG style="WIDTH: 430px; HEIGHT: 234px" height=234 src="http://img4up.com/up2/99506112708324128911.jpg" width=438></P> Mon, 05 Mar 2012 08:11:23 UTC http://ragi-school.tarlog.com/comments/58/ اهداء لوح تقدير و هديه به دانش آموزان برتر دبستان شهيدراجي http://ragi-school.tarlog.com/post/56/ <div style="font-size:small;direction:rtl;font-family:tahoma;"><P><FONT face=Arial><STRONG>امروز مورخ 9/12/90 به دانش آموزان برتر درسي و تربيتي و... لوح تقدير و هدايايي تقديم گرديد و از زحمات معلمان نيز قدرداني شد و مراسم به ياد ماندني برگزار شد. كه دانش آموزان بسيار خوشحال شدند.</STRONG></FONT></P> </div> <DIV></DIV> <P><IMG style="WIDTH: 471px; HEIGHT: 242px" height=242 src="http://img4up.com/up2/53331873738012622089.jpg" width=600></P> Wed, 29 Feb 2012 13:32:02 UTC http://ragi-school.tarlog.com/comments/56/ پوشيدن لباس هاي حيوانات توسط دانش آموزان در دبستان شهيدراجي http://ragi-school.tarlog.com/post/51/ <div style="font-size:small;direction:rtl;font-family:tahoma;"><P><STRONG><FONT face=Arial size=2>امروز 17/11/90 برخي از دانش آموزان كلاس اول و دوم با&nbsp;پوشيدن لباس هاي حيوانات كه قبلا تهيه شده بود وارد دبستان شدند و در بين دانش آموزان و در كلاس خود نشستند و بسيار مورد توجه و شادي دانش آموزان ديگر و حتي معلمان گرديد. به مناسبت دهه مبارك فجر</FONT></STRONG>&nbsp;</P> </div> <DIV></DIV> <DIV></DIV> <P><IMG height=228 src="http://img4up.com/up2/26313637418526902446.jpg" width=569></P> Mon, 06 Feb 2012 07:39:58 UTC http://ragi-school.tarlog.com/comments/51/ درس هنراستفاده از وسايل ساده براي ساختن كاردستي در دبستان شهيدراجي http://ragi-school.tarlog.com/post/50/ <div style="font-size:small;direction:rtl;font-family:tahoma;"><P><FONT face=Arial size=2><STRONG>امروز مورخ 17/11/90 در دبستان شهيدراجي در درس هنر برخي از كلاس هابا آموزش هايي كه به آن ها داده شد توانستند چيزهايي بسازند كه از جمله برخي حيوانات و برخي اشياء و ... </STRONG></FONT></P> </div> <DIV></DIV> <DIV></DIV> <P>&nbsp;<IMG height=240 src="http://img4up.com/up2/40751682644293362402.jpg" width=587></P> Mon, 06 Feb 2012 07:34:58 UTC http://ragi-school.tarlog.com/comments/50/ ارائه پروژه هاي طرح جابربن حيان كلاس سوم محمد رضا جاهددبستان شهيد راجي http://ragi-school.tarlog.com/post/48/ <div style="font-size:small;direction:rtl;font-family:tahoma;"><P><FONT face=Arial size=2><STRONG>امروز مورخ 1/11/90 دانش آموزان كلاس سوم دبستان شهيدراجي پروژ ه هاي طرح جابربن حيان خود را كه بصورت انفرادي يا گروه هاي 3 نفره به كلاس آورده و هر گروه پروژه خود را براي ديگر دانش آموزان كلاس توضيح داده و در اين ساعت دانش آموزان در قالب يك دانشمند كوچك كلاس را اداره كردندكه براي بچه ها زنگ پويا و جالبي بودزيرا دانش آموز جاي خودش را با آموزگارعوض كرد.</STRONG></FONT> </P> </div> <DIV></DIV> <P><IMG style="WIDTH: 370px; HEIGHT: 187px" height=187 src="http://img4up.com/up2/88883110144452365099.jpg" width=540></P> <DIV></DIV> <DIV>&nbsp;</DIV> Sat, 21 Jan 2012 07:14:32 UTC http://ragi-school.tarlog.com/comments/48/