دبستان پسرانه شهيد راجي دزفول http://ragi-school.tarlog.com/category/3/ fa بازديد شهردار محترم شهرستان دزفول از نمايشگاه خلاقيت دبستان شهيدراجي http://ragi-school.tarlog.com/post/64/ <div style="font-size:small;direction:rtl;font-family:tahoma;"><P><FONT face=Arial size=2><STRONG>امروز يكشنبه 20/1/91 شهردار محترم دزفول جناب آقاي دوائي با درخواستي كه از طرف دبستان شده بود جهت بازديد از نمايشگاه خلاقيت تشريف آورده و از نزديك&nbsp; وسايل و نحوه آموزش با آن ها را مشاهده نمودند و قول همكاري نيز دادند كه ضمن تشكر بسياروافر از ايشان كه به علم و دانش اهميت مي دهند و سپاس ويژه از لبيك گفتن به در خواست اين آموزشگاه و نيز قدرداني تمام مردم دزفول از خدمات ايشان اميدواريم كه خداوند بر توفيقات ايشان بيفزايد.</STRONG></FONT></P> </div> <P>&nbsp;</P> <P align=center><IMG height=230 src="http://up98.org/upload/server1/02/h/yjy6iv11h35gd5bted7.jpg" width=396></P> Mon, 09 Apr 2012 09:51:01 UTC http://ragi-school.tarlog.com/comments/64/ اخذ پرونده هاي رتبه شعلي همكاران در دبستان شهيدراجي http://ragi-school.tarlog.com/post/43/ <div style="font-size:small;direction:rtl;font-family:tahoma;"><FONT face=Arial size=2><STRONG>طي هماهنگي با اداره آموزش و پرورش دزفول دبستان شهيدراجي مسئوليت اخذ و كنترل پرونده هاي همكاران داراي رتبه هاي شغلي را عهده دار شد كه شامل تمام پرسنل دبستان هاي پسرانه شهر مي شد و اين امراز شنبه 3/10/90 لغايت 7/10/90 ادامه دارد.</STRONG></FONT> </div> <DIV></DIV> <DIV><IMG style="WIDTH: 542px; HEIGHT: 336px" height=241 src="http://www.upsara.com/images/i3g6lz5kie2mv9e9n8z2.jpg" width=542></DIV> Tue, 27 Dec 2011 13:24:49 UTC http://ragi-school.tarlog.com/comments/43/ برگزاري جلسه عمومي انجمن در مهرماه دبستان شهيدراجي http://ragi-school.tarlog.com/post/23/ <div style="font-size:small;direction:rtl;font-family:tahoma;"><FONT face=Arial size=2><STRONG>جلسه عمومي انجمن اولياومربيان دبستان شهيدراجي در هفته آخر مهرماه برگزار گرديد و طي آن پس از تلاوت آيات وحي و ارائه گزارش انجمن سال قبل و تراز مالي توسط مدير آموزشگاه از اعضاي سال گذشته انجمن تقدير كتبي بعمل آمد و در پايان اعضا جديد براي سال 91-90 انتخاب گرديدند.</STRONG></FONT> </div> <DIV><IMG style="WIDTH: 484px; HEIGHT: 198px" height=307 src="http://www.upsara.com/images/lybjl9dz7tt9y2nieqeo.jpg" width=484></DIV> Sat, 26 Nov 2011 05:39:08 UTC http://ragi-school.tarlog.com/comments/23/