دبستان پسرانه شهيد راجي دزفول http://ragi-school.tarlog.com/category/4/ fa بازديد خانم باغستاني از ارزيابي عملكرد وزارت وآقاي يوسفي از ارزيابي عملكرداستان از دبستان شهيدراجي http://ragi-school.tarlog.com/post/49/ <div style="font-size:small;direction:rtl;font-family:tahoma;"><P><STRONG><FONT face=Arial size=2>در مورخ 10/11/90 خانم باغستاني از طرف ارزيابي عملكرد وزارت آموزش و پرورش به همراه جناب آقاي يوسفي از ارزيابي عملكرد استان خوزستان و معاونت محترم آموزش ابتدايي و نيز كارشناس مسئول ابتدايي و كارشناس مسئول گروه هاي آموزشي از دبستان شهيدراجي بازديد نمودندو در اين بين از نمايشگاه خلاقيت كه در دبستان داير است بازديد اختصاصي نمودند. با آرزوي موفقيت براي ايشان از تشريف فرمايي همه عزيزان نشكر مي نماييم.</FONT></STRONG></P> </div> <DIV></DIV> <DIV></DIV> <DIV></DIV> <P><IMG style="WIDTH: 401px; HEIGHT: 284px" height=385 src="http://img4up.com/up2/13782695919194080241.jpg" width=727></P> Wed, 01 Feb 2012 06:33:03 UTC http://ragi-school.tarlog.com/comments/49/ برگزاري مانور زلزله در دبستان شهيدراجي http://ragi-school.tarlog.com/post/30/ <div style="font-size:small;direction:rtl;font-family:tahoma;"><FONT size=2>در روز سه شنبه مورخ 8/9/90 در دبستان شهيدراجي زنگ زلزله به صدا در آمد و دانش آموزان به نحوه انجام عمليات در صورت بروز زلزله نمادين آشنا شدند.</FONT> </div> <DIV><IMG style="WIDTH: 554px; HEIGHT: 206px" height=302 src="http://www.upsara.com/images/q65g3syu2pxu1wwm3f1i.jpg" width=579></DIV> Wed, 30 Nov 2011 08:31:33 UTC http://ragi-school.tarlog.com/comments/30/ جلسه ماهانه شورای معلمان در دبستان شهیدراجی http://ragi-school.tarlog.com/post/29/ <div style="font-size:small;direction:rtl;font-family:tahoma;"><FONT face=Arial size=2><STRONG>امروز سه شنبه مورخ 8/9/90 جلسه شورای معلمان در دبستان شهیدراجی برگزار گردیدکه دراین جلسه ابتدا مدیر دبستان ضمن عرض خسته نباشید به همکاران ازآنان خواست تا نظرات خودرا بیان دارند که دراین بین آموزگاران در مورد طرح کرامت و طرح جابربن حیان و اصلاح الگوی مصرف و کلاس های اختلالات یادگیری که قرار است در دزفول تشکیل شود صحبت نمودند ودر این راستا مدیر دبستان نیز در مورد مسائل جاری و پیش آمده دبستان در یک ماه گذشته توضیحاتی ارائه نمودند واز زحمات تمام پرسنل تشکر و قدردانی نمودند.</STRONG></FONT> </div> <DIV><IMG style="WIDTH: 510px; HEIGHT: 237px" height=347 src="http://www.upsara.com/images/pvkqh36c83zn7wv52uq.jpg" width=535></DIV> Tue, 29 Nov 2011 14:14:09 UTC http://ragi-school.tarlog.com/comments/29/ بازديد معاونت محترم آموزش ابتدايي و كارشناس مسئول ارزيابي عملكرد آموزش و پرورش ناحيه 2 اهواز http://ragi-school.tarlog.com/post/26/ <div style="font-size:small;direction:rtl;font-family:tahoma;"><P><FONT face=Arial size=2><STRONG>در مورخ 6/9/90 معاونت محترم آموزش ابتدايي و مسئول ارزيابي عملكرد و يكي از مديران مدارس آموزش وپرورش ناحيه 2 اهواز از نمايشگاه خلاقيت و نيز دبستان شهيدراجي بازديد نمودند و ضمن اين بازديد از دفاتر و فعاليت هاي انجام شده تا كنون ارزيابي بعمل آوردند .</STRONG></FONT></P> </div> <DIV><IMG style="WIDTH: 525px; HEIGHT: 236px" height=591 src="http://www.upsara.com/images/867znvkojzu9cfnuaoq.jpg" width=630></DIV> Mon, 28 Nov 2011 13:14:39 UTC http://ragi-school.tarlog.com/comments/26/ بازديد مدير كل محترم آموزش و پرورش استان خوزستان از دبستان شهيدراجي http://ragi-school.tarlog.com/post/25/ <div style="font-size:small;direction:rtl;font-family:tahoma;"><P><FONT face=Arial size=2><STRONG>امروزدوشنبه 7/9/90 جناب آقاي فلاحي مدير كل آموزش و پرورش خوزستان و جناب آقاي فرحمند رئيس آموزش و پرورش دزفول</STRONG></FONT></P> </div> <DIV></DIV> <P><STRONG><FONT face=Arial size=2>و جمعي از همراهان از دبستان شهيدراجي و نمايشگاه خلاقيت كه در محل دبستان شهيدراجي برگزار شده بود بازديد نمودند و مدير </FONT></STRONG></P> <P><STRONG><FONT face=Arial size=2>كل محترم از برگزاري نمايشگاه تشكر نمود و راهكارهاي مناسبي نيز ارائه نمودند.</FONT></STRONG></P> <P><IMG style="WIDTH: 556px; HEIGHT: 259px" height=342 src="http://www.upsara.com/images/6veyyxn28kt1ij0ki2gt.jpg" width=449></P> Mon, 28 Nov 2011 13:06:24 UTC http://ragi-school.tarlog.com/comments/25/ جلسه ماهانه اعضاي انجمن اوليا دبستان شهيدراجي http://ragi-school.tarlog.com/post/20/ <div style="font-size:small;direction:rtl;font-family:tahoma;"><P><FONT face=Arial><STRONG>امروزچهارشنبه 25/8/90 جلسه ماهانه اعضاي انجمن اوليا تشكيل گرديد كه طي آن توزيع قبوض هديه به </STRONG></FONT></P> </div> <DIV></DIV> <P><STRONG><FONT face=Arial>&nbsp;مدرسه بين دانش آموزان مصوب گرديد و نيز مهمترين موافقت و تصويب انجام شده مربوط به هوشمند سازي</FONT></STRONG></P> <P><STRONG><FONT face=Arial>&nbsp; دبستان شهيدراجي بود كه طبق بخشنامه ها و دستورالعمل هاي مربوطه مبايست در اين آموزشگاه انجام پذيرد</FONT></STRONG></P> <P><STRONG><FONT face=Arial>&nbsp;جلسه فوق در ساعت 45/3&nbsp; شروع و در ساعت 35/4 پايان پذيرفت و علاوه بر موارد فوق گزارشي از اوضاع</FONT></STRONG></P> <P><STRONG><FONT face=Arial>&nbsp;دبستان از اول سال تحصيلي تا كنون توسط مدير آموزشگاه ارائه گرديد.</FONT></STRONG></P> <P><IMG style="WIDTH: 570px; HEIGHT: 320px" height=591 src="http://www.upsara.com/images/ai39q008r33o341fcmmo.jpg" width=501></P> <P>&nbsp;</P> Wed, 16 Nov 2011 13:13:34 UTC http://ragi-school.tarlog.com/comments/20/ معرفي كادر http://ragi-school.tarlog.com/post/14/ <div style="font-size:small;direction:rtl;font-family:tahoma;"><P><FONT face=Arial>دبستان شهيدراجي در سال 1345 تاسيس گرديده و تا كنون 7 مدير داشته است.</FONT></P> </div> <P><FONT face=Arial>مدير فعلي دبستان بنام عبدالرحيم پاكزاد داراي 25 سال سابقه&nbsp;كه از سال 1376&nbsp; تا كنون &nbsp;مديريت اين آموزشگاه را برعهده دارد و معاون آموزشي بنام هادي شاور داراي 25 سال سابقه و معاون پرورشي بنام منصورسعيدي نيا</FONT></P> <P><FONT face=Arial>داراي 26 سال سابقه پرورشي مي باشد.</FONT></P> Tue, 01 Nov 2011 11:37:43 UTC http://ragi-school.tarlog.com/comments/14/ فعاليت هاي مهرماه دبستان http://ragi-school.tarlog.com/post/7/ <div style="font-size:small;direction:rtl;font-family:tahoma;"><P><FONT face=Arial><STRONG>1- ثبت نام اينترنتي دانش آموزان</STRONG></FONT></P> </div> <P><FONT face=Arial><STRONG>2- آماده نمودن فضاي دبستان جهت آغاز سال تحصيلي جديد درراستاي پروژه مهر</STRONG></FONT></P> <P><STRONG><FONT face=Arial>3- كلاس بندي دانش آموزان و آموزگاران</FONT></STRONG></P> <P><STRONG><FONT face=Arial>4- برگزاري جشن شكوفه ها</FONT></STRONG></P> <P><STRONG><FONT face=Arial>5- تنظيم برنامه هاي كلاسي و ارائه به دانش آموزان</FONT></STRONG></P> <P><STRONG><FONT face=Arial>6- برگزاري جشن روز جهاني كودك همراه با اهداء هديه به دانش اموزان</FONT></STRONG></P> <P><STRONG><FONT face=Arial>7- اعزام تعدادي ازدانش آموزان به راهنمايي ورانندگي با اهداء گل&nbsp;وشيريني به پرسنل به مناسبت هفته نيروي انتظامي</FONT></STRONG></P> <P><STRONG><FONT face=Arial>8- برگزاري جشن آغازقرآن براي پايه اول</FONT></STRONG></P> <P><STRONG><FONT face=Arial>9- اعزام دانش آموزان پايه اول به مسجد محل جهت آشنايي با مسجد واحدكار</FONT></STRONG></P> <P><STRONG><FONT face=Arial>10- تهيه امكانات مربوط به طرح توصيفي براي كلاس هاي ارزشيابي توصيفي</FONT></STRONG></P> <P><STRONG><FONT face=Arial>11- شركت در مراسم غبارروبي سبزقبا توسه تعداي از دانش آموزان به همرا مدير و آقاي جاهد</FONT></STRONG></P> <P><STRONG><FONT face=Arial>12- برگزاري جشن هفته كرامت و اهداء هديه به دانش آموزاني كه نام آن ها رضا مي باشد</FONT></STRONG></P> <P><STRONG><FONT face=Arial>13- قرائت قرآن همگاني در مراسم آغازين درراستاي طرح مدرسه نوراني</FONT></STRONG></P> <P><STRONG><FONT face=Arial>14- قرائت اذكار نماز در مراسم آغازين بصورت همگاني</FONT></STRONG></P> <P><STRONG><FONT face=Arial>15- برگزاري مسابقات ورزشي بين دانش آموزان به مناسبت هفته تربيت بدني</FONT></STRONG></P> <P><STRONG><FONT face=Arial>16- برگزاري جلسات ملاقات اولياء با آموزگار فرزند خود در تمام كلاس ها</FONT></STRONG></P> <P><STRONG><FONT face=Arial>17- برگزاري جلسات جهت آشنايي اولياء با روش هاي نوين ياددهي و يادگيري</FONT></STRONG></P> <P><STRONG><FONT face=Arial>18- برگزاري جلسه عمومي انجمن و انتخاب اعضاي جديد</FONT></STRONG></P> <P><STRONG><FONT face=Arial>19- برگزاري جلسه معلمان و شوراي مالي و شوراي مدرسه</FONT></STRONG></P> <P><STRONG><FONT face=Arial>20- توسعه پيش دبستاني به علت رشد 40 درصدي آمار نوآموزان درسال جديد</FONT></STRONG></P> <P><STRONG><FONT face=Arial>21- پرداخت هزينه تعمير كامل آبسردكن دبستان توسط يكي از اولياء خيّردبستان</FONT></STRONG></P> <P><STRONG><FONT face=Arial>22- پرداخت هزينه تهيه لوازم ورزشي دبستان توسط يكي ديگر از اولياء خيّر دبستان</FONT></STRONG></P> Mon, 24 Oct 2011 11:33:56 UTC http://ragi-school.tarlog.com/comments/7/