آموزش زندگي عشايري درس اجتماعي سوم توسط آموزگارپايه سوم محمدرضا جاهد دبستان راجي

0 نظر

امروز چهارشنبه 4/8/90 درس اجتماعي سوم كه مربوط به زندگي عشايري پايه سوم بود توسط

 آموزگار پايه سوم دبستان شهيدراجي بصورت نوين و خلاقانه تدريس گرديد و دانش آموزان با

  شوق فراوان و استقبال وصف ناپذيردرس را يادگرفته وبا نحوه زندگي عشايري آشنا شدند.

1124 بازدید